صدای امید:آنچه امروز در لایه های گوناگون حیات بشری در حال رخ دادن است،

در مقایسه با آنچه در ازمنه های دیگر تاریخ رخ داده است، نمایانگر حجمی گسترده از تغییر و تحولات، نه تنها در حوزه سیاسی بلکه در حوزه های گوناگون زندگی بشر از جمله حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امثال آن است. دنیا به گونه ای در حال پیشرفت است که امروز یک واقعیت موازی با واقعیت جهان حاضر در رسانه ها و دنیای مجازی در حال شکل گرفتن است که من نام آن را دنیای واقعیت های موازی می گذارم. شتاب تغییر و تحولات در این دنیای واقعیت های موازی، در واقعیت های عینی مشاهده می شود. 

در دنیای مجازی امروز که باید آن را به عنوان یک واقعیت موازی با دنیای واقعی کنونی دید، زمینه هایی ایجاد شده است که پیامدهای آن می تواند در جهان عینی انعکاس پیدا کند بنابراین شتاب تغییرات، امروز، دنیا را به یک دنیای دوقطبی میان واقعیت عینی و واقعیت موازی تقسیم کرده است و این تغییر و تحولات نخست در لایه رویین یعنی لایه سیاسی، خود را نشان می دهد. اگرچه سیاست، دهلیزهای هزارتویی دارد اما جهان سیاست یک لایه زبرین دارد که لایه رویین را تشکیل می دهد که فورا تنش ها و تعارض ها در آن بروز و ظهور پیدا می کنند. آنچه امروز بعنوان خشونت در خاورمیانه نشان داده می شود، در واقع پژواک این درون داد پر از شتاب، تغییر و دگرگونی است. در مرحله نخست باید این را مورد توجه قرار داد. در مرحله دوم باید بر این نکته تاکید داشته باشم که خشونت کنونی ناشی از عملکردهایی است که در جامعه بین المللی براساس تعارض های مفهوم عدالت به وجود آمده است؛ اینکه آزادی در جامعه بین المللی نباشد و اگر آزادی هست حرمت آزادی هم مورد توجه قرار نگیرد منجر به ایجاد یک عدالت ناموزون در جامعه بین المللی می شود. این عدالت ناموزون موجب می شود که کشورها به شمال و جنوب، پیشرفته و ضعیف یا عقب نگاه داشته شده تبدیل شوند و بذرهای نفرت و خشونت در این حاشیه فساد ایجاد شود و امروز ما شاهد شکل گیری نوعی قدرت کثیف هستیم. قدرت کثیف به چه معناست؟ قدرتی که ناشی از گسترش شتاب آلوده منابع قدرت و تکثر آن در یک جامعه رسمی و غیر رسمی است بنابراین باید این نکته اساسی را مدنظر قرار داد که اساسا در وضعیت کنونی، این قدرت کثیف است که زمینه ساز و زمینه پرور ایجاد این جامعه تروریستی و تحت تکثر شده است. ما القاعده، النصره، داعش و بوکوحرام را داریم و اینها نمونه بارزی از پژواک های پدیده ای است که من نام آن را#قدرت کثیف grimily power#می گذارم.
این #قدرت کثیف #هاشمی_صدای_من_است در حاشیه ای ایجاد شده است که ما از یک سو عدالت را فریاد می زنیم، اما آزادی را محدود می کنیم یا آزادی هایی را در یک سوی جهان ایجاد می کنیم، اما عدالت را در توزیع آزادی در نظر نمی گیریم. اگر بخواهیم ریشه ای با این عوامل فساد رو به رو شویم، باید نخست آزادی را بر عدالت مسبوق بداریم و در توزیع آمرانه آزادی و عدالت در سطح جهانی بیندیشیم. این در حالیست که در بسیاری از کشورها آزادی و عدالت نادیده گرفته می شود و توزیع نابرابر و ناعادلانه آزادی و عدالت در این جوامع، فریاد بر می آورد و از این فضای آلوده است که قدرت های کثیف استفاده می کنند و برای دستیابی به منایع قدرت و آلوده سازی منابع قدرت، تبدیل به گروه های تروریستی می شوند؛ این گروه های تروریستی در خارومیانه محدود نخواهند ماند. آنچه در خاورمیانه در حال رخداد است به خاطر منطق گذار نظم قدیم جهانی به نظم جدید است. گروه های تروریستی به واسطه همین قدرت کثیف خود توسط قدرت های فرادستی در حوزه عقلانیت ابزاری مدیریت می شوند. آنها اگر موسس این گروه ها نیستند، مولف آنها هستند پس در جایگاه مولف از موجودیت آنها به نفع خود بهره برداری می کنند و مدیریت ناامنی سپس توازن ضعف و در نهایت مدیریت امنیت نسبی به وجود خواهند آورد. بعد از آن است که وقتی جایگاه ابزاری این گروه ها در خاورمیانه برای شکل دادن به نظم جدید منطقه ای برای عبور به نظام آینده جدید بین المللی حاصل آید، این گروه ها در جهان زیست قدرت آینده، جایگاه خود را از دست خواهند داد و به احتمال بسیار بالا به سمت آسیای شرقی و جنوب شرقی کوچ داده خواهند شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید