تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:دوم بهمن 96-15:20

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه  
  ﻣﻬﺪی ﻣﻄﻬﺮﻧﻴﺎ*   ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻌﻤﺘﻲ
 ﭼﻜﻴﺪه    در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ )ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، رادﻳﻮ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻧﻔﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. 110ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا ﺳﻴﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﻠﻊ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن، آزﻣﻮن ﻫﺎی آزاد از ﺗﻮزﻳﻊ )ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ   دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﻴﺰان 9,11ﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎری  دارای ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 7,12 ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪ ای ﻓﺮﺿﻴﺎت،  ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  
 
  واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :رﺳﺎﻧﻪ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ، ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ. 
ﻣﻘﺪﻣﻪ  
 ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻞ دادن   از وﺟﻮد رواﺑﻂ دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ 1 ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻟﺮ در ﺟﻨﮓ اول ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﺮاﺳﻮﻳﻠﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻴﻮة درك اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد   ﺑﻨﺖ و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ در دوره ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ در درك ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.  ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ 11 ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻲ دارد، ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﮕﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺮاق.  ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﮔﺰار ﺷﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ درﺑﺎرة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﮕﻲ از ﺟﻨﺒﻪ درﺳﺖ، ﻋﻴﻨﻲ   درﺻﺪ75 ﺑﻮدن و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ، ﮔﺰار ﺷﻬﺎی ﻧﺎﻗﺼﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ  «ﻛﺎردرﺳﺘﻲ» ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ  (. در ﺣﺎل 4 :2005،2)ﻣﻴﻨﺪﻳﭻ 20  آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ،1975  ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ردﭘﺎی ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﺪ.   آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻘﻮق ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻧﺮم ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:   ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ- اﺻﻠﻲ:  ـ آﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد؟  ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ:     آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه دارد.؟ •   آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﻳﻮﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه دارد؟ •   آﻳﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه دارﻧﺪ؟ •  آﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه دارد؟ •  

                                                 
1- Muller 2- Mindich 

در لینک پیوست دنبال کنید. داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه 

generic online buy viagra
دهم اسفند 96 22:03
G http://viagrapid.com viagra generic - naturally effects of an overdose of viagra [url=http://viagrapid.com/]online
buy generic viagra[/url] viagra generic, anywhere can you take benadryl
and viagra, obviously what age to use viagra buy online generic
viagra or online generic viagra buy
نفس
دوم بهمن 96 16:12
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب منم سایت سر بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم
می بینمت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر